TUTORIA

Power Point

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Article 27
Avaluació de quart
1. Es considera que un alumne ha superat quart quan ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries, i per tant ha assolit les competències de l’etapa, o quan tingui avaluació negativa com a màxim en dues matèries que no siguin simultàniament llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques.
2. També són d’aplicació per a l’avaluació de quart els articles 26.3, 26.4, 26.6 i 26.7.
3. De manera excepcional un alumne pot repetir dues vegades a quart curs si no ha repetit en cursos anteriors.

Article 28
Títol de graduat en educació secundària obligatòria
1. Per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, cal la superació de la prova externa d’avaluació final de quart.
2. El títol de graduat en educació secundària obligatòria permet accedir als ensenyaments postobligatoris d’acord amb els requisits que s’estableixen per a cada ensenyament.
3. Els alumnes poden fer la prova per qualsevol de les dues opcions, ensenyaments acadèmics o aplicats, o per totes dues. En tots els casos, en el títol ha de constar l’opció o opcions superades així com la qualificació final de l’etapa.
4. Els alumnes que hagin cursat l’educació secundària obligatòria i no obtinguin el graduat en educació secundària obligatòria han de rebre un certificat d’escolarització on consti el nombre d’anys cursats, el grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i l’adquisició de les competències corresponents, així com el consell orientador.
5. El Departament d’Ensenyament estableix mesures d’atenció personalitzada dirigides a aquells alumnes que no hagin superat l’avaluació final de l’educació secundària obligatòria, que poden anar des d’ensenyaments professionalitzadors fins a repetir quart en condicions singulars.

..................................................................................................................................................................


Si no has superat l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), tens varies opcions.

La primera de totes és repetir curs, amb la finalitat d'aprovar de cara al curs següent.

Si ja ets repetidor/a o no estàs motivat/da per estar un any més cursant la ESO, pots accedir a un Programa de Formació i Inserció o a unPrograma de Promoció Professional, ambdós programes són estudis professionalitzadors que permeten als estudiants introduir-se en un sector professional. Per accedir-hi cal no haver obtingut el graduat en ESO i tenir entre 16 i 21 anys per als programes de Formació i Inserció o com a màxim 17 anys per als programes de Promoció Professional. L'oferta formativa d'aquests programes és variada i depèn de diferents centres i institucions.
Una vegada superat un d'aquests programes, es pot continuar la formació cap als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), complint uns requisits d'accés específics.

En el cas de les persones que han complert 17 anys aquest any, es poden presentar a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà amb la finalitat d'accedir a aquests estudis i així prosseguir la seva formació.